Solid

FERS FD001

FERS FD001

 • FERS FD001 is a Friction Dust
 • (produced in Europe )

FERS FD002/50-36

FERS FD002/50-36

 • FERS FD002/50-36 is a Friction Dust
 • (produced in Europe )

FERS FD006-36

FERS FD006-36

 • FERS FD006-36 is a Friction Dust
 • (produced in Europe )

FERS FD008-36

FERS FD008-36

 • FERS FD008-36 is a Friction Dust
 • (produced in Europe )

FERS FD026-37

FERS FD026-37

 • FERS FD026-37 is a Friction Dust
 • (produced in Europe )

FERS FD030-36

FERS FD030-36

 • FERS FD030-36 is a Friction Dust
 • (produced in Europe )

FERS FD138-37

FERS FD138-37

 • FERS FD138-37 is a Friction Dust
 • (produced in Europe )

FERS FD150-43

FERS FD150-43

 • FERS FD150-43 is a Friction Dust
 • (produced in Europe )

SBHPP-Business Unit of Sumitomo Bakelite Co., Ltd.

© SBHPP 2020
High Performance Plastics | Business unit of 
Sumitomo Bakelite Co., Ltd. SUMITOMO BAKELITE CO.,LTD.